The Best Way To Send Money

Liên lạc

Giờ tiếp nhận Ngày thường 9:30~17:30

Hỗ trợ trực tiếp với nhiều ngôn ngữ qua điện thoại ( Tiếng Việt :ベトナム語 ) Số điện thoại miễn phí
Nhật Bản Số điện thoại miễn phí
Từ nước ngoài (Có Phí)

বাংলা:ベンガル語
Tagalog:タガログ語
Tiếng Việt: ベトナム
Bahasa:インドネシア語
中文:中国語
※ Khách hàng mới không cần nhập mã số thành viên.
Lựa chọn File

Xử lý thông tin cá nhân
  • Thông tin cá nhân của khách hàng được cung cấp trên trang web sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi các câu hỏi của bạn.
  • Dữ liệu đầu vào của bạn dựa trênchính sách bảo mậtcủa chúng tôi và đang được lưu giữ và quản lý một cách an toàn.

Các câu hỏi thường gặp